Περιήγηση: Μιχάλης Κακογιάννης

Κινηματογράφος
Μιχάλης Κακογιάννης από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του ελληνικού σινεμά

Υπήρ­ξε ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους σκη­νο­θέ­τες του ελλη­νι­κού σινε­μά και του θεά­τρου και ένας δημιουρ­γός με τη μεγα­λύ­τε­ρη ανα­γνώ­ρι­ση στο…

Κινηματογράφος
Μιχάλης Κακογιάννης, πολυτάλαντος και πρωτοπόρος του μεταπολεμικού ελληνικού κινηματογράφου

Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης, πρω­το­πό­ρος σκη­νο­θέ­της του μετα­πο­λε­μι­κού ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, αλλά και εμπνευ­σμέ­νος σκη­νο­θέ­της θεά­τρου και όπε­ρας, Ο Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης γεν­νή­θη­κε στις…

Κινηματογράφος
3 Μαρτίου 1965: Η ταινία «Ο Αλέξης Ζορμπάς» κάνει πρεμιέρα στη Δ. Ευρώπη (Παρίσι)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η ται­νία Αλέ­ξης Ζορ­μπάς (Zorba the Greek) είναι διά­ση­μη ται­νία Βρε­τα­νο­ελ­λη­νι­κής παρα­γω­γής του 1964 σε σκη­νο­θε­σία του Μιχά­λη Κακογιάννη…