Περιήγηση: Μιχάλης Νικολινάκος

Εκδηλώσεις
Μια βραδιά για τον ηθοποιό Μιχάλη Νικολινάκο — Προβολή της ταινίας «Εφιάλτης»

Μια βρα­διά αφιε­ρω­μέ­νη στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή θητεία του Μιχά­λη Νικο­λι­νά­κου θα πλαι­σιώ­σει την ανα­δρο­μι­κή έκθε­ση ζωγρα­φι­κής του καλ­λι­τέ­χνη, που λήγει στα τέλη του μήνα. Την Τετάρ­τη 16…

Εκδηλώσεις
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ η ζωγραφική, η εικονογράφηση και οι παράλληλες διαδρομές

Πολύ­πλευ­ρος και παρα­γω­γι­κό­τα­τος, ο Μιχά­λης Νικο­λι­νά­κος (1920–1994) ασχο­λή­θη­κε με ποι­κί­λες εκδο­χές της εικα­στι­κής δημιουρ­γί­ας, ενώ παράλ­λη­λα στρά­φη­κε για αρκε­τά χρόνια…