Περιήγηση: Μιχαήλ Άγγελος

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου

842 Λήγει η Εικο­νο­μα­χία. Η Θεο­δώ­ρα, σύζυ­γος του τελευ­ταί­ου εικο­νο­μά­χου αυτο­κρά­το­ρα Θεό­φι­λου, επι­βά­λει την απο­κα­τά­στα­ση της προ­σκύ­νη­σης των ιερών εικόνων.…

Σαν Σήμερα
«Δεμένος σκλάβος»

«Προ­ο­ρι­ζό­ταν για το μαυ­σω­λείο του πάπα Ιου­λί­ου Β΄. Η εκτέ­λε­ση του μνη­μεί­ου στα­μά­τη­σε πολ­λές φορές και περιο­ρί­στη­κε πολύ η σημασία…