Περιήγηση: ΜΚΟ ΦΥΛ.ΙΣ. ΑΠΘ

Κοινωνία
Απάντηση της ΜΚΟ ΦΥΛ.ΙΣ. ΑΠΘ σε καταγγελίες για σύνδεση του Ν. Μπελογιάννη με σεξιστικές συμπεριφορές

Με αφορ­μή τη δημο­σί­ευ­ση της ανα­κοί­νω­σης καταγ­γε­λί­ας  της  ΤΟ Πολυ­τε­χνεί­ου ΑΠΘ της ΚΝΕ για τον «απα­ρά­δε­κτο χαρα­κτη­ρι­σμό της τοι­χο­γρα­φί­ας του…