Περιήγηση: Μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων

Επικαιρότητα
Ακόμη μία φορά φασιστοειδή βεβήλωσαν το μνημείο του ολοκαυτώματος

Για μια ακό­μη φορά φασι­στοει­δή  βεβή­λω­σαν το Μνη­μείο Ολο­καυ­τώ­μα­τος, που βρί­σκε­ται στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας, στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Όπως απο­τυ­πώ­νε­ται στη φωτογραφία…

Κοινωνία
Φασίστες βεβήλωσαν στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

Φασι­στι­κά στοι­χεία, στο γνω­στό τους ρόλο να βεβη­λώ­νουν μνη­μεία,  πέτα­ξαν μπο­γιές στο Μνη­μείο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος, στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας στην Θεσ­σα­λο­νί­κη, φωνάζοντας…

Ατέχνως
Χρυσαυγίτες στο γνωστό τους ρόλο — Αυτή τη φορά βεβήλωσαν το μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη

Χρυ­σαυ­γί­τες στο γνω­στό τους ρόλο,να βεβη­λώ­νουν μνη­μεία ιστο­ρί­ας και αγώ­νων, αλλά και έργα τέχνης. Αυτή τη φορά βεβή­λω­σαν το μνη­μείο του Ολοκαυτώματος…