Περιήγηση: Μοζαμβίκη

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση: Στέλνει Έλληνες στρατιώτες στη Μοζαμβίκη για χάρη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ!

Βαθαί­νει η εμπλο­κή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, με ανά­πτυ­ξή τους όπου Γης, χιλιά­δες χιλιό­με­τρα μακριά από…

Διεθνή
Η Κούβα στέλνει ιατρική βοήθεια αλληλεγγύης στην βαρειά χτυπημένη από τον τυφώνα Μοζαμβίκη

40 για­τροί και άλλο νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό συμ­με­τέ­χουν στην απο­στο­λή βοή­θειας των σκλη­ρά χτυ­πη­μέ­νων περιο­χών και ανθρώ­πων στην Μοζαμ­βί­κη από…