Περιήγηση: Μονάδα Απεξάρτησης

Ανακοινώσεις
Ανάρμοστη στάση της Αστυνομίας απέναντι σε θεραπευόμενους της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

«Την ανάρ­μο­στη στά­ση της Αστυ­νο­μί­ας απέ­να­ντι σε θερα­πευό­με­νους της Μονά­δας Απε­ξάρ­τη­σης 18 ΑΝΩ — ΨΝΑ», κατα­δι­κά­ζουν οι θερα­πευό­με­νοι της συγκεκριμένης…