Περιήγηση: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Επικαιρότητα
Πειραιάς: Είκοσι θετικά κρούσματα κορωνοϊού σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η δια­δι­κα­σία ιχνη­λά­τη­σης σε Μονά­δα Φρο­ντί­δας Ηλι­κιω­μέ­νων στον Πει­ραιά, μετά τον εντο­πι­σμό θετι­κών κρου­σμά­των covid-19 σε εργαζόμενους…