Περιήγηση: Μονή Λαζαριστών

Εκδηλώσεις
Έκθεση προς τιμήν του Γ. Φαρσακίδη στη Θεσσαλονίκη από το ΚΚΕ

Τιμώ­ντας την αγω­νι­στι­κή και καλ­λι­τε­χνι­κή προ­σφο­ρά του κομ­μου­νι­στή εικα­στι­κού Γιώρ­γου Φαρ­σα­κί­δη, η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κ. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει προς τιμήν του έκθε­ση με τα…