Περιήγηση: Μορντεχάϊ Φριζής

Πολιτική
Το ΚΙΣ καταδικάζει το παραλήρημα του ακροδεξιού ραββίνου – Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ;

«Απα­ρά­δε­κτες και προ­κλη­τι­κές» χαρα­κτη­ρί­ζει το Κεντρι­κό Ισραη­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο Ελλά­δος (ΚΙΣΕ) τις δηλώ­σεις του ακρο­δε­ξιού ραβ­βί­νου Μορ­ντε­χάι Φρι­ζή ανα­φο­ρι­κά με την…