Περιήγηση: Μουσώνες

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Νεκροί και εκατομμύρια άστεγοι από πλημμύρες σε Ινδία και Μπαγκλαντές

Δυνά­μεις του στρα­τού κλή­θη­καν να δια­σώ­σουν χιλιά­δες ανθρώ­πους που έχουν εγκλω­βι­στεί από τις μαζι­κές πλημ­μύ­ρες που έπλη­ξαν τη βορειο­α­να­το­λι­κή Ινδία…

Διεθνή
Τουλάχιστον 1.200 οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Νότια Ασία — Περισσότεροι από 30 οι νεκροί στις ΗΠΑ

Του­λά­χι­στον 1.200 άνθρω­ποι έχουν σκο­τω­θεί και εκα­τομ­μύ­ρια έχουν μεί­νει άστε­γοι από τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες που έχουν προ­κλη­θεί σε Ινδία, Μπανγκλαντές…