Περιήγηση: Μου μοιάζει ο άνθρωπος μ’ έναν ήλιο που καίγεται από μόνος του