Περιήγηση: Μπλες Πασκάλ

Πρόσωπα
Μπλες Πασκάλ

Στις 19 Ιου­νί­ου 1623 γεν­νιέ­ται ο Μπλες Πασκάλ. Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός, φυσι­κός, θρη­σκευ­τι­κός φιλό­σο­φος και συγ­γρα­φέ­ας. Ο Μπλεζ Πασκάλ ήταν έναν…