Περιήγηση: Μόλυβος

Πρόσωπα
Αργύρης Εφταλιώτης, ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν τη γλώσσα της λογοτεχνίας

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Αργύ­ρης Εφτα­λιώ­της, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Έλλη­να λογο­τέ­χνη (ποι­η­τή και πεζο­γρά­φου) Κλε­άν­θη Μιχαη­λί­δη. Το ψευ­δώ­νυ­μό του…

Ποίηση
Μοναξιά, Πάνου Θασίτη

Μονα­ξιά Όλοι ανα­κα­λύ­πτου­με μια μέρα κάτι χάνου­με κάτι δίνου­με και παίρ­νου­με τις ίδιες μαχαι­ριές. Όμοια τα στίγ­μα­τα στα πρό­σω­πά μας.…