Περιήγηση: Μόλυνση περιβάλλοντος

Επικαιρότητα
Εκδόσεις για τους πραγματικούς εχθρούς και τους κάλπικους φίλους του περιβάλλοντος

Τα τελευ­ταία χρό­νια έχουν φου­ντώ­σει η δημό­σια συζή­τη­ση και η δια­πά­λη γύρω απ’ τα προ­βλή­μα­τα του περι­βάλ­λο­ντος. Πλή­θος ανα­λύ­σε­ων και…

Επικαιρότητα
Περιβάλλον — Διαχείριση Απόβλητων: ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια όψη του ίδιου νομίσματος

Τα αστι­κά κόμ­μα­τα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ προη­γου­μέ­νως), που ως κυβερ­νή­σεις άνοι­ξαν συστη­μα­τι­κά το δρό­μο στις κατα­στρο­φι­κές για το περιβάλλον…

Διεθνή
«Πράσινες» απολύσεις

Για ρεκόρ απο­λύ­σε­ων στην αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία γίνε­ται λόγος στον Τύπο και πιο συγκε­κρι­μέ­να για 10.000 απο­λύ­σεις παγκο­σμί­ως από τη γερ­μα­νι­κή «Daimler»…

Διεθνή
Βραζιλία: Τάνκερ με ελληνική σημαία ύποπτο για την πρόκληση τεράστιας πετρελαιοκηλίδας

Η ομο­σπον­δια­κή αστυ­νο­μία της Βρα­ζι­λί­ας, ανα­κοί­νω­σε την Παρα­σκευή ότι πραγ­μα­το­ποιεί έρευ­νες για ένα πλοίο με ελλη­νι­κή σημαία, το οποίο φέρεται…