Περιήγηση: Μύκονος

Κοινωνία
Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στη Μύκονο λόγω τοπικής έξαρσης της επιδημίας

Πρό­σθε­τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα απο­φα­σί­στη­καν για τη Μύκο­νο λόγω της ανη­συ­χη­τι­κής τοπι­κής έξαρ­σης της επι­δη­μί­ας κατά τα τελευ­ταία 24ωρα, με πολλαπλές…