Περιήγηση: Μ.Α.Σ. Μέτωπο Αγώνα σπουδαστών

Κοινωνία
ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: Το νέο νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση προσθέτει νέα εμπόδια στα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα

«Το νέο νομο­σχέ­διο όχι μόνο δε λύνει κανέ­να από τα εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζου­με στις σπου­δές μας αλλά προ­σθέ­τει νέα…

Επικαιρότητα
ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ — ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ |> Κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στη φοιτητική στέγη

Αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες για το δικαί­ω­μα στη φοι­τη­τι­κή στέ­γη ανα­λαμ­βά­νουν μια σει­ρά φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι και εκλεγ­μέ­νοι συν­δι­κα­λι­στές σε όλη τη χώρα,…