Περιήγηση: Νάουσα

Κοινωνία
Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας αρνήθηκε την ιστορική πραγματικότητα!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στην τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση-μέσω τηλε­διά­σκε­ψης- το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Νάου­σας αρνή­θη­κε να ψηφί­σει την τεκ­μη­ριω­μέ­νη και ιστο­ρι­κά απο­δε­δειγ­μέ­νη πρόταση…

Παιδεία
Πρωτοφανής πρόκληση: Όχι στην ποινικοποίηση της σχολικής ζωής!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Στα πρώ­τα χρό­νια εμφά­νι­σης του Χρι­στια­νι­σμού η τότε ρωμαϊ­κή εξου­σία κατα­δί­ω­κε τους Χρι­στια­νούς ρίχνο­ντας τους στα λιοντάρια.…

Απόψεις
Περί Χρυσής Αυγής — Ανοιχτή επιστολή του υποψήφιου Δημάρχου, Θωμά Τσουκαλά με τη Λαϊκή Συσπείρωση Νάουσας

Ανοι­χτή επι­στο­λή του υπο­ψή­φιου Δημάρ­χου, Θωμά Τσου­κα­λά με την Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Νάου­σας που αφο­ρά την παρα­χώ­ρη­ση και μετέ­πει­τα ανά­κλη­ση δημο­τι­κού χώρου…

Επικαιρότητα
Νάουσα: Ανεπιθύμητοι από το λαό οι εγκληματίες Ναζί της Χρυσής Αυγής

Την από­φα­ση της Δημο­τι­κής αρχής στη Νάου­σα να παρα­χω­ρή­σει στη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία της Χρυ­σής Αυγής το χώρο της «Βέτλανς» για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εκδήλωσης…