Περιήγηση: Νέα Πέραμος

Επικαιρότητα
Νέα Πέραμος: Οριοθετημένη η πυρκαγιά — Συνεχίζεται η κατάσβεση διάσπαρτων εστιών

Οριο­θε­τη­μέ­νη είναι, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε το πρωί της Παρα­σκευ­ής σε δασι­κή έκτα­ση στο 31ο χιλιό­με­τρο της…

Πολιτική
ΚΚΕ για την τραγωδία στη Δυτική Αττική: Ένα έγκλημα που έχει υπεύθυνους

«Χρο­νι­κό ενός προ­α­ναγ­γελ­θέ­ντος εγκλή­μα­τος» χαρα­κτη­ρί­ζει το ΚΚΕ τη σημε­ρι­νή τρα­γω­δία που εξε­λίσ­σε­ται από τα ξημε­ρώ­μα­τα με τις πλημ­μύ­ρες στις εργατουπόλεις…