Περιήγηση: νέα σχολική χρονιά

Απόψεις
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Γρά­φει ο Γιάν­νης Βεντού­ρας // Χιλιά­δες χρό­νια, από την εμφά­νι­ση του ανθρώ­πι­νου είδους, η μια γενιά μετα­φέ­ρει τις γνώ­σεις της στην επόμενη.…

Παιδεία
με τον πρόεδρο του Συλλόγου δασκάλων «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Αποστόλη Παπαγιαννόπουλο
Featured Video Play Icon
Απ. Παπαγιαννόπουλος: Ανησυχούμε και για εμάς και για τους μαθητές μας — Η κυβέρνηση δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα

Στην εκπο­μπή Ατέ­χνως της ΕΡΤopen μιλή­σα­με με τον Απο­στό­λη Παπα­γιαν­νό­που­λο, πρό­ε­δρο του Συλ­λό­γου Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Αν, Αττι­κής «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», για το…

Παιδεία
Τα τεμπέλικα παιδιά (Ένα επίκαιρο άρθρο της Ρόζας Ιμβριώτη)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η  σπου­δαία κομ­μου­νί­στρια παι­δα­γω­γός Ρόζα Ιμβριώ­τη έβα­λε τη σφρα­γί­δα της με τις πολύ­μορ­φες και ουσια­στι­κές της παρεμ­βά­σεις στα ζητήματα…

Παιδεία
«Μάθημα» ταξικής αλληλεγγύης: Δωρεάν μαθήματα σε μαθητές από την Λαϊκή Επιτροπή Αμαρουσίου

Η Λαϊ­κή Επι­τρο­πή Αμα­ρου­σί­ου, στα πλαί­σια της ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, παρα­δί­δει για 4η χρο­νιά, δωρε­άν μαθή­μα­τα σε μαθη­τές γυμνα­σί­ου-λυκεί­ου, που οι…