Περιήγηση: νέο Ασφαλιστικό

Επικαιρότητα
«Όχι στον προϋπολογισμό-καρμανιόλα! Πάλη για σύγχρονες ανάγκες του λαού!», απαίτησε σύσσωμο το μεγάλο συλλαλητήριο

Με μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση έξω από τη Βου­λή, ολο­κλη­ρώ­θη­κε το βρά­δυ της Τετάρ­της το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο Ομο­σπον­διών, Συν­δι­κά­των και φορέ­ων, μετά…

Επικαιρότητα
Διαχρονική η επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση από όλες τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου

Η βδο­μά­δα που δια­νύ­ου­με ξεκί­νη­σε με μία από εκεί­νες τις απο­κα­λυ­πτι­κές στιγ­μές που οι εκπρό­σω­ποι του κεφα­λαί­ου αφή­νουν με τοποθετήσεις…

Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 🚩 Καμία αναμονή, καμία ανοχή στο προμελετημένο έγκλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση!

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το «νέο Ασφα­λι­στι­κό» της κυβέρ­νη­σης, το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ επι­ση­μαί­νει τα εξής: «Ο…