Περιήγηση: Νίκη Κεραμέως

Κοινωνία
Υπουργείο Παιδείας: Προσέφυγε στα δικαστήρια κατά απεργίας των εκπαιδευτικών ενάντια στις εξετάσεις PISA

Με προ­σφυ­γή στα δικα­στή­ρια και στους απερ­γο­κτό­νους νόμους απα­ντά το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας στην απερ­γία-απο­χή που προ­χω­ρούν οι εκπαι­δευ­τι­κοί την Τετάρτη…

Κοινωνία
ΚΝΕ: «Η κυβέρνηση τρώει νέο γερό “χαστούκι” από τους φοιτητές — “Πάνε κουβά” οι ηλεκτρονικές εκλογές»

«Μετά την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, τώρα και τα “συμ­βού­λια φοι­τη­τών” ακυ­ρώ­νο­νται στην πρά­ξη! Είναι η πρώ­τη μεγά­λη νίκη των φοι­τη­τών ενάντια…

Κοινωνία
Κεφαλονιά: Το ΚΚΕ για την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη και την στάση της κυβέρνησης

Τη στά­ση της υπουρ­γού Παι­δεί­ας, Νίκης Κερα­μέ­ως, η οποία δεν έδω­σε ουσια­στι­κή απά­ντη­ση στα προ­βλή­μα­τα της Ιακω­βα­τεί­ου Βιβλιο­θή­κης, καυ­τη­ριά­ζει με…