Περιήγηση: Νίκος Γαρδίκης

Απόψεις
Καθηγητής ναυσιπολοΐας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων γράφει για το εγκληματικό πλωτό φράγμα

Του Νίκου Γαρ­δί­κη // πρώ­ην καθη­γη­τή Ιστιο­πλο­ΐ­ας Ανοι­χτής Θαλάσ­σης στη Σχο­λή Ναυ­τι­κών Δοκί­μων, δημο­τι­κού συμ­βού­λου Παλαιού Φαλή­ρου Σενά­ριο από το…