Περιήγηση: Νίκος Θεοδωράκης

Ατέχνως
Ως απαράδεκτα απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα της Μαργαρίτας κατά του Νίκου (Κουρή) Θεοδωράκη

Απορ­ρί­πτε­ται με από­φα­ση του Μονο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου η αίτη­ση ασφα­λι­στι­κών μέτρων της Μαρ­γα­ρί­τας Θεο­δω­ρά­κη κατά του Νίκου Κου­ρή με αντι­κεί­με­νο την…

Κοινωνία
Διαθήκη Μίκη Θεοδωράκη: Μουσείο το σπίτι στην Ακρόπολη, με ευθύνη του κράτους

Στο φως της δημο­σιό­τη­τας ήρθαν πέντε πολυ­σέ­λι­δες, ανα­λυ­τι­κές δια­θή­κες του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, μέσα από τις οποί­ες ο μου­σι­κο­συν­θέ­της δίνει λεπτομερείς…

Επικαιρότητα
Με προσωρινή διαταγή, απαγορεύτηκε στον Νίκο να λέει ότι είναι γιος του Μίκη Θεοδωράκη

Το Πρω­το­δι­κείο της Αθή­νας απα­γό­ρευ­σε σήμε­ρα στον Νίκο Κου­ρή να χρη­σι­μο­ποιεί το επί­θε­το «Θεο­δω­ρά­κης» με την επί­κλη­ση ότι είναι γιος…

Ατέχνως
Μίκης Θεοδωράκης: Ασφαλιστικά μέτρα της Μαργαρίτας κατά του Νίκου (Θεοδωράκη)

Αίτη­ση ασφα­λι­στι­κών μέτρων, στο Μονο­με­λές Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών, κατέ­θε­σε η Μαρ­γα­ρί­τα Θεο­δω­ρά­κη ‑κόρη του προ­σφά­τως απο­θα­νό­ντος Μίκη Θεο­δω­ρά­κη– ενα­ντί­ον του Νίκου…

Εκδηλώσεις
«Ο Παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης στο κατώφλι των καιρών» — International Live Streaming Concert — Σάββατο 13 Φεβρουαρίου

Ο Νίκος Θεο­δω­ρά­κης εμφα­νί­ζε­ται για πρώ­τη φορά σε μια πολύ ιδιαί­τε­ρη δια­δι­κτυα­κή συναυ­λία αφιέ­ρω­μα στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη σε παγκό­σμια live…