Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Νίκος Καραθανασόπουλος

Καρα­θα­να­σό­που­λος Νίκος. Γεν­νή­θη­κε το 1963. Βου­λευ­τής Αχα­ΐ­ας από το 2007 και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος. Έχει σπου­δά­σει Οικο­νο­μι­κά στην Ιτα­λία και είναι μέλος του Οικο­νο­μι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλά­δας. Είναι μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ και του Τμή­μα­τος Οικο­νο­μί­ας της ΚΕ

Πολιτική
. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι «εργαλείο» στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι «εργαλείο» στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων και όχι της Υγείας (ΒΙΝΤΕΟ)

Κατα­ψη­φί­ζει το ΚΚΕ την τρο­πο­λο­γία για την εφαρ­μο­γή του ευρω­παϊ­κού ψηφια­κού πιστο­ποι­η­τι­κού για τον Covid-19, καθώς δεν σχε­τί­ζε­ται με την…

Πολιτική
ΤΟΥ Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Όλες οι κυβερνήσεις ενίσχυσαν τον κατασταλτικό χαρακτήρα της ΕΛ.ΑΣ. και όχι τις υπηρεσίες προστασίας του πολίτη

«Όλες οι κυβερ­νή­σεις μέχρι τώρα έχουν ενι­σχύ­σει τον κατα­σταλ­τι­κό χαρα­κτή­ρα της Αστυ­νο­μί­ας, δεν έχουν φρο­ντί­σει να αλλά­ξουν αυτόν τον προσανατολισμό…

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση θέλει να θωρακίσει τις αποφάσεις της για την πανδημία με το #ακαταδίωκτο

Την κυβέρ­νη­ση που έχει την ευθύ­νη για τις απο­φά­σεις δια­χεί­ρι­σης της παν­δη­μί­ας καλύ­πτει η τρο­πο­λο­γία που ψηφί­στη­κε στη Βου­λή σε…

Πολιτική
ΤΟΥ Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ MEGA
Featured Video Play Icon
Σχόλιο του Ν. Καραθανασόπουλου για την επίταξη των ιδιωτών γιατρών

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι η κυβέρ­νη­ση άφη­σε αθω­ρά­κι­στο το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, σχο­λιά­ζο­ντας την…

Επικαιρότητα
ΤΟΥ Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΡΣ ALPHA
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Δοκιμάστηκε προβοκατόρικο σχέδιο για τη διάλυση της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Χθες Πέμ­πτη είδα­με μια προ­σπά­θεια δοκι­μής οργα­νω­μέ­νου προ­βο­κα­τό­ρι­κου σχε­δί­ου από τη μεριά της κυβέρ­νη­σης για να δια­λύ­σει τη συγκέ­ντρω­ση του…

Μετάβαση στο περιεχόμενο