Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Νίκος Καραθανασόπουλος

Καρα­θα­να­σό­που­λος Νίκος. Γεν­νή­θη­κε το 1963. Βου­λευ­τής Αχα­ΐ­ας από το 2007 και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος. Έχει σπου­δά­σει Οικο­νο­μι­κά στην Ιτα­λία και είναι μέλος του Οικο­νο­μι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλά­δας. Είναι μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ και του Τμή­μα­τος Οικο­νο­μί­ας της ΚΕ

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος: Άμεση και ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου τομέα της υγείας και επίταξη του ιδιωτικού

Την ανά­γκη άμε­σης και ουσια­στι­κής ανα­βάθ­μι­σης του δημό­σιου τομέα της υγεί­ας για την αντι­με­τώ­πι­ση του κορο­νοϊ­ού επι­σή­μα­νε ο Νίκος Καραθανασόπουλος,…

Προτεινόμενο
Ν. Καραθανασόπουλος: Η υπονόμευση της δημόσιας υγείας ήταν διαχρονική επιλογή

«Η αντι­με­τώ­πι­ση του κορω­νοϊ­ού δεν μπο­ρεί να είναι η λογι­κή ‘ό,τι μπο­ρού­με κάνου­με’», ανέ­φε­ρε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Νίκος…

Επικαιρότητα
Ν. Καραθανασόπουλος: Η αναζήτηση της αλήθειας δεν μπορεί να διερευνηθεί με μάρτυρες που αποκρύπτουν τα στοιχεία τους

“Από την αρχή συμ­με­το­χής μας στην προ­α­να­κρι­τι­κή επι­τρο­πή ανα­δεί­ξα­με την ανά­γκη διε­ρεύ­νη­σης της υπό­θε­σης σε όλες τις πτυ­χές και επομένως…

Επικαιρότητα
Έχει θράσος η κυβέρνηση να μεταθέτει στους εργαζόμενους του μετρό την ευθύνη για τα σαρδελοβαγόνια

Το περίσ­σιο θρά­σος που επι­δει­κνύ­ει η κυβέρ­νη­ση, μετα­βι­βά­ζο­ντας στους εργα­ζό­με­νους του μετρό τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα των αστι­κών συγκοι­νω­νιών, κατήγ­γει­λε ο…

Επικαιρότητα
Χατζηδάκης — ΝΔ: Όπως προχώρησα με τη ΔΕΗ έτσι θα προχωρήσω με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Το «παι­χνί­δι» από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ γίνε­ται πλέ­ον μονό­το­να  και με «σημα­δε­μέ­να» χαρ­τιά, πατώ­ντας στην «πλού­σια» κλη­ρο­νο­μιά του Σύριζα…

Πολιτική
Αθλιότητες της κυβέρνησης στη Βουλή — Αποχώρησαν οι βουλευτές του ΚΚΕ από την συζήτηση των δύο απαράδεκτων τροπολογιών

Με μια άθλια μεθό­δευ­ση, κυριο­λε­κτι­κά ένα τέταρ­το πριν ολο­κλη­ρω­θεί η συζή­τη­ση στη Βου­λή, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ κατέ­θε­σε δύο απαράδεκτες…

Επικαιρότητα
Καραθανασόπουλος σε Τσακαλώτο: Εσείς δεν πήγατε με τη ΝΔ για να χάσουν οι κομμουνιστές δήμαρχοι;

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, απα­ντώ­ντας στον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών στη Βου­λή, είπε «κύριε υπουρ­γέ εμείς δεν θα πετάξουμε…

Επικαιρότητα
Ν. Καραθανασόπουλος: «Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής κηρύττουν σήμερα τον εθνικισμό και το μίσος ανάμεσα στους λαούς γιατί μισούν όλους τους λαούς»

Ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος ανα­φέρ­θη­κε στη δρά­ση της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής στα σχο­λεία, με αφορ­μή το παρα­λή­ρη­μα του χρυ­σαυ­γί­τη Ηλιό­που­λου στη…

Μετάβαση στο περιεχόμενο