Περιήγηση: Νίκος Κουρής

Ατέχνως
Ως απαράδεκτα απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα της Μαργαρίτας κατά του Νίκου (Κουρή) Θεοδωράκη

Απορ­ρί­πτε­ται με από­φα­ση του Μονο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου η αίτη­ση ασφα­λι­στι­κών μέτρων της Μαρ­γα­ρί­τας Θεο­δω­ρά­κη κατά του Νίκου Κου­ρή με αντι­κεί­με­νο την…

Κοινωνία
Διαθήκη Μίκη Θεοδωράκη: Μουσείο το σπίτι στην Ακρόπολη, με ευθύνη του κράτους

Στο φως της δημο­σιό­τη­τας ήρθαν πέντε πολυ­σέ­λι­δες, ανα­λυ­τι­κές δια­θή­κες του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, μέσα από τις οποί­ες ο μου­σι­κο­συν­θέ­της δίνει λεπτομερείς…