Περιήγηση: Νίκος Κούνδουρος

Κινηματογράφος
Νίκος Κούνδουρος, από τους πρωτεργάτες του ελληνικού Κινηματογράφου

Στις 15 Δεκεμ­βρί­ου 1926 γεν­νή­θη­κε ο σκη­νο­θέ­της Νίκος Κούν­δου­ρος, από τους πρω­τερ­γά­τες του ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου και του ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού. Ο…