Περιήγηση: Νίκος Μαραντζίδης

Ματιές στην Επικαιρότητα
Υπηρεσίες

Συνε­χί­ζε­ται η «λαμπρή» στα­διο­δρο­μία του …παρα­γω­γι­κού αντι­κομ­μου­νι­στή Ν. Μαραν­τζί­δη στον ΣΥΡΙΖΑ. Ετσι, μετά από επι­κε­φα­λής της προ­ε­κλο­γι­κής καμπά­νιας του κόμματος…

Πολιτική
«Στο επανιδείν Γενναίε Μεγάλε!»: Όταν ο φανατικός αντικομμουνιστής Μαραντζίδης υμνεί τον Τσίπρα…

«Στο επα­νι­δείν Γεν­ναίε Μεγά­λε!» είναι ο τίτλος της …αγιο­γρα­φί­ας με την οποία ο Μαραν­τζί­δης απο­χαι­ρε­τά­ει τον Τσί­πρα, κάνο­ντας μια αναδρομή…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ρίζες

Στον τόπο που ο ταγ­μα­τα­σφα­λί­της Πλυ­τζα­νό­που­λος σκό­τω­νε αγω­νι­στές της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης, στο μπλό­κο της Κοκ­κι­νιάς, όχι μόνο με τις διαταγές…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Πάτος

Η φαι­δρό­τη­τα με την οποία στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ προ­σπα­θούν να υπε­ρα­σπι­στούν την επι­στρά­τευ­ση του γνω­στού αντι­κομ­μου­νι­στή Μαραν­τζί­δη ως «ιθύ­νο­ντα νου»…

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει για συνεργάτη τον παραχαράκτη της ιστορίας της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ, Μαραντζίδη

Τον ΣΥΡΙΖΑ, που επι­λέ­γει για συνερ­γά­τη του τον παρα­χα­ρά­κτη της Ιστο­ρί­ας της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, Μαραν­τζί­δη, καταγ­γέλ­λει το…

Επικαιρότητα
Να τον χαίρονται! Ο σεσημασμένος αντικομμουνιστής Μαραντζίδης αναλαμβάνει την προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ

Ήταν… δίκαιο, έγι­νε πρά­ξη! Ο σεση­μα­σμέ­νος για τα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά του πονή­μα­τα Νίκος Μαραν­τζί­δης, καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας, ανα­λαμ­βά­νει τώρα σύμβουλος…