Περιήγηση: Νίκος Παπαναστάσης

Επικαιρότητα
ΚΚΕ ‑Νίκος Παπαναστάσης: Oι καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις είναι αναγκαίο να ερευνηθούν σε βάθος

«Οι παραι­τή­σεις δεν αναι­ρούν την ανα­γκαιό­τη­τα να ερευ­νη­θούν σε βάθος οι υπάρ­χου­σες καταγ­γε­λί­ες για αυτές τις παρα­κο­λου­θή­σεις», τόνι­σε ο βουλευτής…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Παπαναστάσης (ΚΚΕ): Εγκληματικός ο ρόλος του ΝΑΤΟ στα ελληνοτουρκικά (AUDIO)

Στον εγκλη­μα­τι­κό ρόλο του ΝΑΤΟ, τόσο γενι­κό­τε­ρα, όσο και στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, ανα­φέρ­θη­κε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Νίκος Παπα­να­στά­σης, μιλώντας…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να αυξηθούν οι μισθοί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να καλύπτουν το σημερινό κόστος ζωής

Για τις αυξή­σεις στους μισθούς των στε­λε­χών των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και των Σωμά­των Ασφα­λεί­ας που να καλύ­πτουν το σημε­ρι­νό κόστος…

Επικαιρότητα
Αθλιότητα: Χουντικά σύμβολα στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος!

Το απα­ρά­δε­κτο και ανα­τρι­χια­στι­κό περι­στα­τι­κό της προ­βο­λής των χου­ντι­κών δικτα­τό­ρων της 21ης Απρί­λη κατά τη διάρ­κεια των εργα­σιών του συνεδρίου…

Επικαιρότητα
Ερώτηση KKE: «Κατάπτυστη, προκλητική και τρομοκρατική» η αστυνομική παρουσία σε Συνέλευση Σωματείου εν ενεργεία στρατιωτικών στην Κω

Ερώ­τη­ση με την οποία χαρα­κτη­ρί­ζει ως κατά­πτυ­στη, προ­κλη­τι­κή και τρο­μο­κρα­τι­κή η παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων σε Γενι­κή Συνέ­λευ­ση συν­δι­κα­λι­στι­κού σωμα­τεί­ου εν…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την αποστολή τεθωρακισμένων στην Ουκρανία

Να συγκλη­θεί η Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής για να υπάρ­ξει ενη­μέ­ρω­ση για την απο­στο­λή τεθω­ρα­κι­σμέ­νων στην…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ν. Παπαναστάσης (ΚΚΕ): Τα όπλα που έστειλε η Ελλάδα ενίσχυσαν φασιστοειδή στην Ουκρανία (VIDEO)

Τα όπλα που έστει­λε η Ελλά­δα ενί­σχυ­σαν φασι­στοει­δή στην Ουκρα­νία, σημεί­ω­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Νίκος Παπα­να­στά­σης, ανα­φε­ρό­με­νος στη συμμετοχή…

Πολιτική
Ν. Παπαναστάσης (ΚΚΕ): Πληρώνουμε οπλικά συστήματα που εξυπηρετούν το ΝΑΤΟ και όχι την υπεράσπιση των συνόρων

Οι εργα­ζό­με­νοι της χώρας καλού­νται ακό­μα μια φορά να πλη­ρώ­σουν για οπλι­κά συστή­μα­τα που θα χρη­σι­μο­ποιού­νται για επι­χει­ρή­σεις στην περιοχή…