Περιήγηση: Νίκος Παπαϊωάννου (Πρύτανης ΑΠΘ)

Κοινωνία
Καταγγελία για τον πρύτανη του αστυνομοκρατούμενου ΑΠΘ Ν. Παπαϊωάννου ότι εμβολιάστηκε εκτός σειράς — Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά εγεί­ρει η καταγ­γε­λία ότι ο πρύ­τα­νης των ΜΑΤ του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊ­ω­άν­νου εμβο­λιά­στη­κε εκτός σει­ράς, παρα­κά­πτο­ντας παθο­λό­γους του…

Επικαιρότητα
224 καθηγητές πανεπιστημίου υπέρ της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια — Στηρίζουν τον πρύτανη του ΑΠΘ

Υπέρ της αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας και των ΜΑΤ στα πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα τάσ­σο­νται με κεί­με­νο που υπο­γρά­φουν 224 καθη­γη­τές και καθη­γή­τριες πανε­πι­στη­μί­ου, εκφράζοντας…