Περιήγηση: Νίκος Παππάς

Ποίηση
Δικτατορία — Αντιστασιακή ποίηση: Συστάσεις λοχαγού της ΕΣΑ προς απολυόμενο (Νίκος Παππάς)

Με δύο ποι­ή­μα­τα του ποι­η­τή της Αντί­στα­σης Νίκο Παπ­πά συνε­χί­ζου­με αφιέ­ρω­μα στην Αντι­στα­σια­κή ποί­η­ση της  περιό­δου της δικτα­το­ρί­ας των Συνταγ­μα­ταρ­χών. Ποι­ή­μα­τα γραμ­μέ­να τις…

Πρόσωπα
Νίκος Παππάς, ως ποιητής και δικηγόρος συμμετείχε ενεργά στους αγώνες του λαού μας για ένα καλύτερο αύριο

Ο πολυ­δια­βα­σμέ­νος ποι­η­τής και δρα­στή­ριος μελε­τη­τής της ελλη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας «έφυγε«από τη ζωή, σε ηλι­κία 91 ετών, στις 28 Απρι­λί­ου 1997,…