Περιήγηση: Νίκος Φίλης

Επικαιρότητα
Πρόταση του ΚΚΕ να καταργηθεί η συμφωνία πώλησης στρατιωτικού υλικού στη Σαουδική Αραβία

Πρό­τα­ση να καταρ­γη­θεί η συμ­φω­νία πώλη­σης στρα­τιω­τι­κού υλι­κού στη Σαου­δι­κή Αρα­βία κατέ­θε­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, κατά τη…