Περιήγηση: Νίκος Χατζηιωάννου

Ποίηση
Νίκος Χατζηιωάννου: «Η απέλπιδα αποπλάνηση των σωμάτων»

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Ο Νίκος Χατζη­ιω­άν­νου γεν­νή­θη­κε το 1970 στη Νάου­σα. Σπού­δα­σε νεο­ελ­λη­νι­κή φιλο­λο­γία στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης και…