Περιήγηση: ναζί

Διεθνή
Γερμανία: Οργάνωση ναζί αρνητών του κορονοϊού σχεδίαζε την απαγωγή του υπουργού Υγείας

Την απα­γω­γή του υπουρ­γού Υγεί­ας Καρλ Λάου­τερ­μπαχ και βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις με στό­χο την ανα­τρο­πή του πολι­τεύ­μα­τος, σχε­δί­α­ζε νεο­να­ζι­στι­κή οργά­νω­ση αρνητών…

Διεθνή
Ουκρανία: «Αποκομμουνιστικοποίηση» και υπόθαλψη του φασισμού

Από τα πρώ­τα χρό­νια της καπι­τα­λι­στι­κής παλι­νόρ­θω­σης στην ΕΣΣΔ, μπή­κε συστη­μα­τι­κά μπρο­στά η δια­δι­κα­σία της λεγό­με­νης «απο­κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­σης» και στην Ουκρανία.…