Περιήγηση: Ναζιστές στην Ουκρανία

Διεθνή
Ουκρανία: «Αποκομμουνιστικοποίηση» και υπόθαλψη του φασισμού

Από τα πρώ­τα χρό­νια της καπι­τα­λι­στι­κής παλι­νόρ­θω­σης στην ΕΣΣΔ, μπή­κε συστη­μα­τι­κά μπρο­στά η δια­δι­κα­σία της λεγό­με­νης «απο­κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­σης» και στην Ουκρανία.…