Περιήγηση: Ναζιστικά σύμβολα

Διεθνή
La Repubblica: «Η Γερμανία δίνει το “ελεύθερο” στα ναζιστικά σύμβολα στα ηλεκτρονικά παιχνίδια»

«Η Γερ­μα­νία δίνει το “ελεύ­θε­ρο” στα ναζι­στι­κά σύμ­βο­λα στα ηλε­κτρο­νι­κά παι­χνί­δια», τιτλο­φο­ρεί σήμε­ρα άρθρο της η ιτα­λι­κή εφη­με­ρί­δα La Repubblica.…