Περιήγηση: ΝΑΤΟ

Πολιτική
Επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ: Συνεχίζεται η εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Συνε­χί­ζε­ται η εμπλο­κή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε μια σει­ρά σχε­δί­ων του ευρω­α­τλα­ντι­κού άξο­να, κόντρα σε άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα για…

Διεθνή
Κόσοβο: Το NATO ενισχύει την παρουσία του με 600 Βρετανούς στρατιωτικούς

Περί­που 600 Βρε­τα­νοί στρα­τιω­τι­κοί θα ανα­πτυ­χθούν στο Κόσο­βο για να ενι­σχύ­σουν την παρου­σία του NATO, μετά τη νέα όξυν­ση που παρα­τη­ρεί­ται με τα πρό­σφα­τα αιμα­τη­ρά γεγονότα…

Ματιές στην Επικαιρότητα
ΝΑΤΟ: Προετοιμάζει γιγαντιαία στρατιωτική άσκηση — «πρόβα πολέμου» με τη Ρωσία

Το ΝΑΤΟ προ­ε­τοι­μά­ζει τη μεγα­λύ­τε­ρη κοι­νή στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση από την επο­χή του Ψυχρού Πολέ­μου, ανα­φέ­ρουν σε δημο­σί­ευ­μά τους οι «Financial Times», συγκε­ντρώ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρους από 40.000…

Επικαιρότητα
Το ΝΑΤΟ συγχαίρει την Τουρκία για την επέτειο της νίκης επί των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρασία

H ΝΑΤΟϊ­κή Διοί­κη­ση Χερ­σαί­ων Δυνά­με­ων (LANDCOM), με έδρα τη Σμύρ­νη, ανήρ­τη­σε στο λογα­ρια­σμό της συγ­χα­ρη­τή­ριο μήνυ­μα στην Τουρ­κία με αφορμή…