Περιήγηση: Ναυάγιο Χειμάρρας

Ιστορία
Ναυάγιο Χειμάρρας μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες του προηγούμενου αιώνα

Κυρια­κή 19 Ιανουα­ρί­ου 1947, συνέ­βαι­νε στον Ευβοϊ­κό μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες ναυ­τι­κές τρα­γω­δί­ες αυτού του αιώ­να. Το επι­βα­τη­γό πλοίο “Χει­μάρ­ρα “,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου

399 Γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Πουλ­χε­ρία η οποία στη συνέ­χεια αγιο­ποι­ή­θη­κε και γιορ­τά­ζε­ται στις 10 Σεπτεμ­βρί­ου. Είχε μεγά­λη φήμη στο…