Περιήγηση: Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Πολιτική
«Να τον χαίρεται ο ΣΕΒ»! Αθλιότητες του υπουργού εργασίας Γ. Βρούτση ενάντια σε ΚΚΕ και ΠΑΜΕ (VIDEO)

Σε άθλιες επι­θέ­σεις στο ΚΚΕ και στο ΠΑΜΕ κατέ­φυ­γε στη Βου­λή ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Γιάν­νης Βρού­τσης κατά τη διάρ­κεια συζή­τη­σης Επί­και­ρης Ερώ­τη­σης του βουλευτή…

Επικαιρότητα
Κατέρρευσε παταγωδώς το στημένο κατηγορητήριο ενάντια τον κομμουνιστή συνδικαλιστή Σ. Πουλικόγιαννη

Κατέρ­ρευ­σε χτες, πατα­γω­δώς, στο δικα­στή­ριο το στη­μέ­νο κατη­γο­ρη­τή­ριο για τον πρό­ε­δρο του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας, Σωτή­ρη Που­λι­κό­γιαν­νη, βασιζόμενο…