Περιήγηση: Ναύσταθμος

Ιστορία
«Περί δράσεως των κομμουνιστών εν ναυστάθμω» (Ντοκουμέντο του 1928)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Δια­χρο­νι­κός «φόβος» για την άρχου­σα τάξη της χώρας μας ήταν η λεγό­με­νη «κομ­μου­νι­στι­κή διά­βρω­ση-διείσ­δυ­ση» στον κρα­τι­κό μηχανισμό…