Περιήγηση: ΝΔ «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο

Πολιτική
Ένας ακόμη “αναπτυξιακός” νόμος: “Ξεκοκάλισμα” του λαϊκού εισοδήματος για την ισχυροποίηση των επιχειρηματικών κερδών

Συνε­χί­ζε­ται η συζή­τη­ση στη Βου­λή για το νέο «ανα­πτυ­ξια­κό» νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει τους αντίστοιχους…

Πολιτική
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ» ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Νέες διατάξεις υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και ολομέτωπη επίθεση σε κλαδικές ΣΣΕ & συνδικαλιστική δράση

◾  Ξεκι­νά σήμε­ρα η συζή­τη­ση στις αρμό­διες Επι­τρο­πές της Βου­λής ✔️  Κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή το «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο — σκού­πα της…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ- Όλοι και όλες στην πανεργατική απεργία Τρίτη 24 Σεπτέμβρη και στις συγκεντρώσεις

Με σύν­θη­μα «Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα, τη συλ­λο­γι­κή οργά­νω­ση και δρά­ση» χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στον ιδιω­τι­κό και το δημό­σιο τομέα…

Επικαιρότητα
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγωνιστική απάντηση στη νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τα συνδικάτα — Όλοι στην απεργία στις 24 Σεπτέμβρη

Πλα­τύ κάλε­σμα απερ­για­κής απά­ντη­σης στο νομο­σχέ­διο με το οποίο η κυβέρ­νη­ση χτυ­πά Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, απηύ­θυ­νε το συλλαλητήριο…

Επικαιρότητα
Όλοι στα σημερινά συλλαλητήρια 🚩 Όλοι στην απεργία 24 Σεπτέμβρη

🚩 Ταξι­κή, αγω­νι­στι­κή απά­ντη­ση στο «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο που επι­τί­θε­ται στις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση 🔻 🚩 Κινη­το­ποι­ή­σεις σήμερα…