Περιήγηση: ΝΔ Νομοσχέδιο για την Παιδεία

Επικαιρότητα
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά» (Video)

Με ένα ακό­μα γεμά­το παλ­μό και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας, εκπαι­δευ­τι­κοί, μαθη­τές, φοι­τη­τές, γονείς δήλω­σαν πως το αντιδραστικό…

Κοινωνία
ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: Το νέο νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση προσθέτει νέα εμπόδια στα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα

«Το νέο νομο­σχέ­διο όχι μόνο δε λύνει κανέ­να από τα εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζου­με στις σπου­δές μας αλλά προ­σθέ­τει νέα…