Περιήγηση: Νεοφιλελευθερισμός

Οικονομία
Οι φοροαπαλλαγές υπέρ του κεφαλαίου δεν βοηθούν την οικονομία: Η κατάρρευση της θεωρίας του «trickle-down»

Έναν απ’ τους μεγά­λους μύθους της φιλε­λεύ­θε­ρης οικο­νο­μί­ας καταρ­ρί­πτει νέα έρευ­να σύμ­φω­να με την οποία οι φορο­α­παλ­λα­γές υπέρ των οικονομικά…

Ατέχνως
Ο φιλελευθερισμός δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο: Ο «Φιλελεύθερος» θέλει να επιβάλει μειώσεις

Ο Φιλε­λευ­θε­ρι­σμός δεν έχει κανέ­να έλε­ος και στις παρού­σες δύσκο­λες στιγ­μές που βιώ­νου­με όλοι, δεί­χνει τα «ματω­μέ­να δόντια του» στους…

Ιστορία
Μάργκαρετ Θάτσερ: Ορκισμένη εχθρός της εργατικής τάξης, σύμβολο καπιταλιστικής βαρβαρότητας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Στις 8 Απρί­λη συμπλη­ρώ­θη­καν 5 χρό­νια από το θάνα­το της «Σιδη­ράς Κυρί­ας» της βρε­τα­νι­κής πολι­τι­κής, της Μάργκαρετ…