Περιήγηση: Νευυροκόπι

Κοινωνία
Απεγκλωβίστηκε αρκούδα που είχε πέσει σε άδεια υδατοδεξαμενή

Σε άδεια υδα­το­δε­ξα­με­νή στο Νευ­ρο­κό­πι Δρά­μας εγκλω­βί­στη­κε αρκού­δα διά­σω­σης αν και χρειά­στη­κε ώρες κατά­φε­ρε να την απε­γκλω­βί­σει χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια αυτοσχέδια…