Περιήγηση: Νησιά

Πολιτική
Δίκτυο εμβολιασμού των νησιωτών με «εθελοντές», «δωρεές» και τον ιδιωτικό τομέα προσπαθεί να στήσει η κυβέρνηση

Τον καθο­λι­κό εμβο­λια­σμό των μονί­μων κατοί­κων των νησιών (με εξαί­ρε­ση την Κρή­τη) «το αργό­τε­ρο έως τα τέλη Ιού­νη», με το…