Περιήγηση: Νικολό Μακιαβέλι

Εικαστικές Τέχνες
Ένας μυστηριώδης πίνακας ίσως είναι πορτραίτο του Μακιαβέλι φιλοτεχνημένο από τον ντα Βίντσι

Ένα πορ­τραί­το του Μακια­βέ­λι; δια χει­ρός Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι; Ένας ανυ­πό­γρα­φος πίνα­κας, ξεχα­σμέ­νος πολ­λά χρό­νια μέσα σε έναν γαλ­λι­κό πύργο,…