Περιήγηση: Νικοτίνη

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο και άλλα παρόμοια προϊόντα είναι επικίνδυνα για την υγεία

Το ηλε­κτρο­νι­κό τσι­γά­ρο και άλλα παρό­μοια προ­ϊ­ό­ντα είναι επι­κίν­δυ­να για την υγεία και πρέ­πει να απο­τε­λέ­σουν αντι­κεί­με­νο ρύθ­μι­σης προ­κει­μέ­νου να…

Προτεινόμενο
Πνευμονολογική Εταιρεία: Καθόλου ασφαλές το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Προ­βλη­μα­τι­κή και παρα­πλα­νη­τι­κή είναι η σύγκρι­ση ότι οι ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές παρο­χής νικο­τί­νης (ατμο­ποι­η­τές και ηλε­κτρο­νι­κά τσι­γά­ρα) είναι ασφα­λέ­στε­ρες από τα…