Περιήγηση: Νικόλας Παπαδόπουλος

Διεθνή
Κύπρος: Οι υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές του Ιανουαρίου

Υπο­βλή­θη­καν σήμε­ρα επί­ση­μα στον γενι­κό έφο­ρο εκλο­γής (και ανα­δεί­χτη­καν έγκυ­ρες και ορι­στι­κές) οι υπο­ψη­φιό­τη­τες για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της 28ης Ιανουαρίου…