Περιήγηση: Νομαρχία Ημαθίας

Ιστορία
« Επιδιωκόμενος σκοπός η δια παντός μέσου καταπολέμησις του Κομμουνιστικού στοιχείου»

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // (Όταν ΤΕΑ, Νομαρ­χί­ες και εκπαι­δευ­τι­κοί λει­τουρ­γοί έδι­ναν κοι­νό αντι­κομ­μου­νι­στι­κό αγώ­να) Βρι­σκό­μα­στε στα 1959.  Στη κυβέρ­νη­ση βρίσκεται…

Τεκμήρια
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Παρακαλούμεν όπως του λοιπού παρίστασθε άπαντες μετά των υφ’ υμάς υπαλήλων εις τας τελουμένας εθνικάς εορτάς…»

Επι­μέ­λεια: Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες το αστι­κό κρά­τος εκτός από τη δια­τή­ρη­ση των «πιστο­ποι­η­τι­κών κοι­νω­νι­κών φρο­νη­μά­των» μέσω του…